Loading...

Digitalizacja 2D i 3D
Dziedzictwa kulturowego

Siatki mesh / Tekstury /
Wysokoroździelcze
-orto i fotoplany

Dokumentacja 2D
Modele 3D


BIM / CAD / FOTOGRAFIA WYSOKOROŹDZIELCZA

Ortofoto


Architektura / Pomniki /
Wysokoroździelcze
-orto i fotoplanyZabytki i Dziedzictwo kulturowe.

Architektura / Pomniki / Archeologia

Szczególnym rodzajem inwentaryzacji są pomiary obiektów zabytkowych na cele związane z ich ochroną, pracami projektowymi i renowacyjnymi, badaniem ich stanu technicznego a także ich popularyzowaniem jako atrakcji turystycznych.

Obiekty, które najczęściej podlegają pomiarom i opracowaniu danych z tych pomiarów to: obiekty sakralne: kościoły, kaplice, mauzolea, klasztory, cmentarze, obiekty przeznaczone na cele mieszkaniowe i usługowe, których stan techniczny ze względu na wiek obiektu stanowi nierzadko wyzwanie dla projektantów, ale także informacje te są bardzo pomocne właścicielom, zarządcom tych obiektów.

Szczególnie istotną grupą obiektów stanowią obiekty zabytkowe a na co dzień użytkowane jako obiekty użyteczności publicznej, ze względu na bardziej restrykcyjne przepisy budowlane, przeciwpożarowe. Kolejną grupą obiektów zabytkowych są pomniki, rzeźby, obiekty małej architektury i ich zdobienia, które ze względu na dużą szczegółowość wymagają wykonania pomiarów i opracowań ze zwiększoną dokładnością.

Do każdej z tych grup wykorzystując technologię skanowania laserowego 3d wspartą pomiarami fotogrametrycznymi przy pomocy drona wykonujemy opracowania w wersji papierowej i cyfrowej. Chmura punktów, dokumentacja 2D, 3D, model CAD i model BIM to tylko niektóre z produktów które dzięki wysokiej dokładności pomiaru oraz możliwości rejestrowania naturalnej palety barw stanowią rzetelne źródło dla projektanta, konserwatora zabytków, wykonawców budowlanych, właściciela lub zarządcy obiektu.

Krótki czas pomiaru, możliwość wykonania pomiarów z bezpiecznej odległości przy zachowaniu wysokich parametrów dokładnościowych dla obiektów w bardzo złym stanie technicznym na terenach niestabilnych tektonicznie, poddanych oddziaływaniu w związku z eksploatacją górniczą a także innych czynników nienaturalnych to tylko niektóre z korzyści przemawiające za zastosowaniem tej technologii przy pomiarach obiektów zabytkowych, a nierzadko stanowiących unikalne dziedzictwo kulturowe o bezcennych walorach.

Korzyści płynące z zastosowania metody skaningu laserowego 3d i fotogrametrii.

Metoda bezinwazyjna

Skaning laserowy oraz fotogrametria w żaden sposób nie ingerują w struktury obiektu

Kompleksowość

Możliwość wygenerowania wielu złożonych produktów w procesie postprocessingu po jednym pomiarze

Archiwizacja

Dokumentacja i archiwizacja w celu zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

Precyzja i dokładność

Wysoka dokładność danych pozwala na stworzenie dokumentacji 2D i 3D o dużej dokładności, szczegółowości i rozdzielczości

Szybkość

W porównaniu do klasycznych metod znacznie szybszy pomiar

Zrównoważony rozwój

Minimalny wpływ na środowisko w porównaniu z tradycyjnymi metodami dokumentacji

Bezpieczeństwo

Odpowiednio szybki pomiar pozwala minimalizować ryzyko wynikające z obecności w miejscach szczególnie narażonych na wypadki

Popularyzacja

Możliwość tworzenia wizualizacji, animacji i wirtualnych spacerów w celach reklamowych oraz edukacyjnych

Analiza

Umożliwiająca szczegółowe badania i analizy dla celów naukowych i restauratorskich

Przykładowe modele mesh 3D z teksturą.


Przykłady niektórych z naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.